Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CDDN (mei 2019)

 

1. Begripsbepalingen

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan eenieder aan wie CDDN en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen (CDDN) een aanbieding (offerte) doet of met wie CDDN een overeenkomst sluit, waarop deze voorwaarden van toepassing worden verklaard.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding (offerte) en iedere overeenkomst tussen CDDN en opdrachtgever waarop CDDN deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op iedere rechtsverhouding die tot stand komt nadat onderhavige algemene voorwaarden op enig moment van toepassing zijn verklaard op een rechtsverhouding tussen opdrachtgever en CDDN, tenzij en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CDDN voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onderhavige voorwaarden op de aanbieding (offerte) en overeenkomst van toepassing zijn.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Bij overeenkomsten die langer dan één jaar duren, behoudt CDDN zich echter het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de desbetreffende aanbieding (offerte) en overeenkomst van toepassing te verklaren. De gewijzigde voorwaarden treden dan dertig dagen na de bekendmaking van de wijziging in werking.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. CDDN en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

3. Aanbiedingen (offertes)

3.1 Alle aanbiedingen (offertes) van CDDN zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door CDDN gemaakte aanbiedingen (offertes) zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende vier weken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven. CDDN is slechts aan de aanbiedingen (offertes) gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen vier weken wordt bevestigd.

3.3 Alle verklaringen van CDDN inzake cijfers, percentages of andere aanwijzingen aangaande de verleende diensten worden met zorg verricht maar CDDN kan niet garanderen dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. De inhoud van folders, tekeningen, modellen, rapporten of ander gedrukt of niet gedrukt materiaal is niet bindend voor CDDN, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst opgenomen. Geringe afwijkingen moeten door opdrachtgever worden aanvaard.

3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen (offertes) zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend- en administratiekosten en andere kosten die in het kader van een goede uitvoering van de opdracht gemaakt moeten worden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding (offerte) opgenomen aanbod, is CDDN daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CDDN anders aangeeft.

3.6 Aanbiedingen (offertes) gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.7 CDDN is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de opdracht, alvorens opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend aan CDDN heeft geretourneerd.

 

4. Leveringstermijnen

4.1 Leveringstermijnen genoemd in aanbiedingen (offertes) van CDDN zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht CDDN niet tot levering van een deel van de in de aanbieding (offerte) begrepen diensten en/of goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

5. Prijzen (tarieven)

5.1 Opdrachtgever is periodiek vergoeding(en) verschuldigd conform de tarieven en prijzen vastgesteld en gepubliceerd door CDDN voor haar werkzaamheden, uit te drukken in euro (EUR), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle tarieven, prijzen en andere vergoedingen zijn exclusief belastingen (zoals BTW) en andere wettelijke heffingen, tenzij schriftelijk anders is vastgelegd.

5.2 De door CDDN vermelde vergoedingen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Als de opdrachtgever niet wenst in te stemmen met enige verhoging van de tarieven, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen binnen één (1) maand na een dergelijke tarief- en/of prijswijziging, dan wel binnen één (1) maand na kennisgeving van de tarief- en/of prijswijziging door CDDN, waarbij de beëindiging plaatsvindt op de datum genoemd in CDDN kennisgeving waarop een dergelijke prijs en/of tariefwijziging van kracht zou zijn geworden.

5.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot beëindiging van de overeenkomst indien CDDN een tarief- en/of prijswijziging doorvoert conform een vooraf overeengekomen index of maatstaf betreft, waaronder thans in ieder geval begrepen de Consumenten Prijs Index (CPI).

 

6. Facturen en betaling

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door CDDN aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2 Aanvullende diensten worden in beginsel maandelijks achteraf aan opdrachtgever gefactureerd, tenzij anders overeen is gekomen. Deze facturen dienen eveneens binnen 30 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te worden voldaan.

6.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling van opdrachtgever, de aanstelling van een stille bewindvoerder, beoogd curator en/of beoogd bewindvoerder, dan wel de opening van een insolventieprocedure zijn de vorderingen van CDDN op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.5 CDDN heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de opdrachtgever meent aanspraken ter zake de overeenkomst met CDDN te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

6.7 De voor het incasso van enig door opdrachtgever aan CDDN verschuldigd bedrag te maken kosten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van opdrachtgever. De voor rekening van opdrachtgever komende buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 350,00 euro, tenzij opdrachtgever een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de verbintenis tot betaling van een geldsom uit een overeenkomst voortvloeit.

6.8 Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de verbintenis tot betaling van een geldsom uit een overeenkomst voortvloeit, wordt de aan CDDN verschuldigde vergoeding vastgesteld overeenkomstig het besluit "Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten", waarbij voornoemde vergoeding eerst verschuldigd is nadat veertien dagen na de dag waarop overeenkomstig artikel 6:96 lid 4 en lid 5 werd aangemaand vruchteloos zijn verstreken.

6.9 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is CDDN, onverminderd haar overige uit de wet, de overeenkomst en/of onderhavige algemene voorwaarden, gerechtigd om zonder nadere voorafgaande aankondiging, haar diensten jegens opdrachtgever op te schorten, hetgeen ook kan inhouden dat CDDN de website, de webshop dan wel enige andere door CDDN ingerichte en/of gemaakte internettoepassing, offline haalt dan wel op andere wijze ontoegankelijk maakt.

6.10 Indien CDDN de verrichting van diensten, op welke grond dan ook, jegens opdrachtgever heeft opgeschort en/of de website, de webshop en/of enige andere door CDDN ingerichte dan wel gemaakte internettoepassing offline heeft gehaald dan wel op andere wijze ontoegankelijk maakt, is CDDN gerechtigd om indien de diensten nadien weer worden hervat / opgestart een bedrag van € 275,- aan (her)aansluitkosten in rekening te brengen aan opdrachtgever die deze kosten omgaand zal voldoen, onverminderd het recht van CDDN om de werkelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

6.11 Opdrachtgever is steeds verplicht op het eerste verzoek van CDDN terstond en naar het oordeel van CDDN genoegzame en in de door CDDN gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig
(telkens) aan te vullen. Zolang opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is CDDN gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

 

7. Ter beschikking stellen van informatie en medewerking

7.1 Opdrachtgever zal aan CDDN steeds uit eigen beweging en tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking aan de uitvoering aan de opdracht verlenen.

7.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de te verlenen diensten, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

7.3 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever gegevens, bestanden en gegevensdragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de afgesproken specificaties en geschikt zijn voor de overeengekomen doelstellingen.

7.4 Indien opdrachtgever aan CDDN gegevens, bestanden en gegevensdragers verstrekt, garandeert dat deze vrij zijn van virussen en defecten. CDDN zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de dienst in verband met gewoon of buitengewoon onderhoud.

7.5 De opdrachtgever garandeert ten aanzien van door hem aan CDDN te leveren gegevens, bestanden en gegevensdragers dat hij gerechtigd is deze aan CDDN ter beschikking te stellen en dat CDDN gerechtigd is ten aanzien daarvan overeengekomen werkzaamheden te verrichten. De opdrachtgever vrijwaart CDDN voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

7.6 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van CDDN staan, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft CDDN steeds het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. CDDN is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat CDDN is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CDDN kenbaar behoorde te zijn.

7.7 Wanneer medewerkers van CDDN op de locatie van de opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal de opdrachtgever kosteloos voor de benodigde faciliteiten, zoals een werkruimte met telecommunicatie-, internetfaciliteiten etc. zorgdragen.

7.8 Opdrachtgever zal CDDN, haar medewerkers inbegrepen, vrijwaren voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, als gevolg van handelingen of nalatigheid van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

 

8. Reclames

8.1 CDDN zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Op CDDN rust een inspanningsverplichting.

8.2 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan CDDN. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CDDN in staat is adequaat te reageren.

8.3 Indien een klacht gegrond is, zal CDDN de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de nakoming in redelijkheid niet van CDDN gevergd kan worden gelet op de daarmee gemoeide kosten en/of inspanningen.

8.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of redelijkerwijs niet van CDDN gevergd kan worden zal CDDN slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

 

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 De aansprakelijkheid van CDDN voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad, nadeelsopheffing of anderszins, is uitgesloten.

9.2 Voor elke door CDDN aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. CDDN kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

9.3 Voor zover de aansprakelijkheid van CDDN, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, niet kan worden uitgesloten, is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal de vergoeding die voor de uitvoering van de betreffende specifieke opdracht betaald is door opdrachtgever en in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van € 50.000,--. Bij een duurovereenkomst bedraagt deze factuurwaarde ten hoogste hetgeen CDDN gedurende een periode van een jaar, voorafgaande aan de aansprakelijkheidsstelling ter zake van de desbetreffende overeenkomst voor haar werkzaamheden heeft gefactureerd met een maximum van € 50.000,--.

9.4 De aansprakelijkheid van CDDN is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van haar verzekeraar komt.

9.5 De aansprakelijkheid van CDDN voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van bedrijfsonderbreking, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet behalen van marketingdoeleinden, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever voorgeschreven gegevens of databestanden, en schade als gevolg van verminkte of verloren gegaan informatie.

9.6 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CDDN.

9.7 Opdrachtgever vrijwaart CDDN tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst.

9.8 Opdrachtgever vrijwaart CDDN, onverminderd het overigens in de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden bepaalde voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

10. Overmacht

10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CDDN geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor CDDN niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CDDN, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen. Onverminderd het voorgaande wordt onder overmacht ook begrepen het uitvallen en/of beperkt beschikbaar zijn van servers, internetverbindingen, telecommunicatiewerken, alsmede het niet en/of beperkt beschikbaar zijn van de voor de uitvoering van de opdracht beschikbare software.

10.3 CDDN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CDDN haar verplichtingen had moeten nakomen.

10.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.5 Voor zover CDDN ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CDDN gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

 

11. Geheimhouding

11.1 Opdrachtgever zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van CDDN. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak CDDN gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en CDDN zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is CDDN niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

11.3 Bij overtreding van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde zal opdrachtgever een direct opeisbare boete aan CDDN verschuldigd zijn van € 50.000,- voor iedere overtreding vermeerderd met € 5.000,- voor ieder dag dat de overtreding duurt.

 

12. Intellectuele eigendom

12.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur data of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij CDDN of haar licentiegevers.

12.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Hij zal de programmatuur, data of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

12.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijft CDDN steeds en te allen tijde de rechthebbende op het auteursrecht dat ontstaat op de ontwerpen, grafisch werk, logo's, films, programmatuur, plugin's, dashboards, databestanden, productie- en hulpmiddelen, ook indien de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in de offerte of in de factuur zijn vermeld.

12.4 Al het door CDDN vervaardigde materiaal, de geleverde goederen en/of rechten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van CDDN niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk is gemaakt. Onderhoud door derden van door CDDN gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door CDDN vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij CDDN een contract is aangegaan.

12.5 Teneinde de overeengekomen diensten optimaal te kunnen uitvoeren, verleent de opdrachtgever een eeuwigdurend, universeel, niet-exclusief recht aan CDDN om de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde inhoud te kopiëren, tentoon te spreiden, aan te passen, er afgeleide werken van te maken of te distribueren, enkel om onze diensten te kunnen uitvoeren.

12.6 De opdrachtgever staat ervoor in en garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan CDDN van apparatuur, programmatuur, gegevensbestanden, kopij, zetsel, modellen, tekeningen, foto's en dergelijke, met het doel van gebruik of bewerking.

12.7 Opdrachtgever vrijwaart CDDN nadrukkelijk tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

12.8 Rechten worden steeds aan de opdrachtgever verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

12.9 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde zal opdrachtgever een direct opeisbare boete aan CDDN verschuldigd zijn van € 50.000,- voor iedere overtreding vermeerderd met € 5.000,- voor ieder dag dat de overtreding duurt.

 

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle zaken die aan de opdrachtgever worden geleverd, blijven eigendom van CDDN, totdat alle bedragen die de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook aan CDDN verschuldigd is, volledig zijn voldaan.

13.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Partijen beogen aan deze bepaling goederenrechtelijke werking te ontlenen.

13.3 Door CDDN geleverde zaken en/of rechten die krachtens het in dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud van CDDN vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht CDDN zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.5 CDDN is gerechtigd om de handels-, merk- en/of domeinnaam van opdrachtgever op haar klantenlijst en/of in haar portfolio te plaatsen, alsmede een beknopte beschrijving te publiceren van het uitgevoerde project. CDDN is bovendien gerechtigd om haar handelsnaam te vernoemen op het geleverde product.

 

14. Website(s)

14.1 Indien CDDN een aanbieding doet via een website zijn ook de volgende voorwaarden op die aanbieding en de daaruit voortvloeiende overeenkomst van toepassing.

14.2 Indien CDDN aan een opdrachtgever een user-id en wachtwoord verstrekt en aldus een toegangscode tot een website verleent, verplicht de opdrachtgever zich die code niet aan een derde ter beschikking te stellen en ook overigens al het redelijk mogelijke te doen teneinde onbevoegd gebruik van de code te voorkomen.

14.3 De opdrachtgever vrijwaart CDDN voor de gevolgen van verlies of onbevoegd gebruik van de toegangscode, tenzij deze gevolgen worden veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van CDDN zelf.

14.4 Indien CDDN misbruik van een user-id, een wachtwoord of, meer in het algemeen, van een aangeboden website-functionaliteit vermoedt, heeft zij het recht de door middel van de user-id of het wachtwoord verkrijgbare toegang te weigeren c.q. te blokkeren.

 

15. Gebruik van door CDDN verstrekte gegevens

15.1 Indien de overeenkomst met zich brengt dat CDDN aan de opdrachtgever gegevens verstrekt teneinde de opdrachtgever in staat te stellen die gegevens te gebruiken, zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

15.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan door CDDN verstrekte gegevens te gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst bepaald. Behoudens voor zover dit doel dat meebrengt, is het de opdrachtgever niet toegestaan door CDDN verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen database op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Het is de opdrachtgever evenmin toegestaan door CDDN verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen directory of gids op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Een aanvulling, aanpassing of andersoortige verrijking door de opdrachtgever van eigen gegevens met door CDDN verstrekte gegevens is slechts toegestaan, indien daardoor op geen enkele wijze inbreuk wordt gedaan aan de aard of omvang van het ter zake van de door CDDN verstrekte gegevens verleend gebruiksrecht. Deze beperkingen laten het recht van de opdrachtgever om aan de hand van een verkregen respons een eigen (persoons)registratie op te bouwen onverlet.

15.3 Indien overeengekomen is dat de opdrachtgever door CDDN verstrekte gegevens meervoudig mag gebruiken (onder welk gebruik mede wordt begrepen een aanvulling, aanpassing of andersoortige verrijking, zoals bedoeld in artikel 14.2), wordt de desbetreffende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar, of, indien daarvan sprake is, zoveel korter als de opdrachtgever beschikt over een credits tegoed of soortgelijk tegoed.

15.4 Indien overeengekomen is dat de opdrachtgever door CDDN verstrekte gegevens op zijn beurt aan een derde ter beschikking mag stellen, is de opdrachtgever verplicht die derde dezelfde verplichtingen op te leggen als hijzelf jegens CDDN uit hoofde van de overeenkomst heeft. Indien de opdrachtgever niet de eindgebruiker van de gegevens is, garandeert hij dat hij door CDDN verstrekte gegevens slechts ten behoeve van eindgebruikers en voor een voldoende omschreven doel ter beschikking zal stellen, welk doel door CDDN moet zijn goedgekeurd.

15.5 CDDN is gerechtigd aan door haar verstrekte gegevens een aantal controlegegevens (zoals adressen) toe te voegen. Indien deze controlegegevens uitwijzen dat de opdrachtgever zich niet houdt aan het overeengekomen gebruik, is daarmee het volledig bewijs van zijn toerekenbare tekortkoming geleverd.

15.6 In geval van overtreding van één van de bepalingen van dit artikel, verbeurt de opdrachtgever (per overtreding) aan CDDN een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 10.000,-alsmede een boete van € 1.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van CDDN op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

 

16. Privacy

16.1 Indien de overeenkomst met zich brengt dat CDDN aan de opdrachtgever persoonsgegevens (of gegevens die aan tot personen herleidbare bestanden kunnen worden) verstrekt, zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

16.2 CDDN is niet gehouden om gegevens aan de opdrachtgever te verstrekken die betrekking hebben op personen waarvan CDDN weet of vermoedt dat zij tegen verstrekking van op hen betreffende gegevens bezwaar hebben. De opdrachtgever zal zich onthouden van het gebruik van door CDDN verstrekte gegevens die betrekking hebben op personen, waarvan de opdrachtgever weet of vermoedt dat zij tegen gebruik of verwerking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben.

16.3 Indien de opdrachtgever op grond van artikel 35, lid 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens een betrokkene inlicht met betrekking tot de herkomst van persoonsgegevens en daarbij meedeelt dat die gegevens door CDDN zijn verstrekt, zal hij CDDN hiervan terstond op de hoogte stellen en daarbij aangeven, welke inlichtingen met betrekking tot de herkomst aan de betrokkene zijn gegeven. De opdrachtgever zal deze inlichtingen slechts geven nadat hij met zekerheid heeft vastgesteld dat het verzoek van de daadwerkelijke betrokkene afkomstig is.

16.4 De opdrachtgever zal ieder verzoek tot wijziging, afscherming of verwijdering van door CDDN ter beschikking gestelde persoonsgegevens terstond uitvoeren, mits door de opdrachtgever met zekerheid is vastgesteld dat dit verzoek afkomstig is van de daadwerkelijke betrokkene. De opdrachtgever zal CDDN en eventuele derden, die eveneens over de desbetreffende gegevens beschikken, terstond over dergelijke verzoeken en de ter zake door hem genomen maatregelen informeren.

16.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan door CDDN verstrekte persoonsgegevens buiten Nederland te brengen of te verspreiden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van CDDN.

16.6 Indien de opdrachtgever aan CDDN persoonsgegevens verstrekt, staat hij ervoor in dat ten aanzien van die gegevens is voldaan aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en dat de verstrekking aan en bewerking door CDDN is toegestaan onder deze regelgeving. De opdrachtgever zal ten aanzien van de door CDDN aan hem geleverde persoonsgegevens eveneens aan deze regelgeving voldoen. De opdrachtgever vrijwaart CDDN voor aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van het feit dat niet is voldaan aan de deze regelgeving.

16.7 De opdrachtgever zal dusdanige voorzieningen van technische en organisatorische aard treffen ter beveiliging van zijn producten en diensten dat derden niet onbevoegd kennis kunnen nemen van door CDDN verstrekte gegevens of daarover onbevoegd de beschikking (kunnen) krijgen.

16.8 De opdrachtgever zal ter zake van het gebruik van door CDDN verstrekte gegevens de meest recente gedragscode voor direct marketing van de brancheorganisatie, waarbij CDDN is aangesloten in acht (laten) nemen. Hoewel CDDN door de cliënt niet gehouden kan worden aan naleving van deze
gedragscode, zal CDDN op haar beurt en voor zover mogelijk er naar streven deze gedragscode na te leven.

 

17. Bewerker activiteiten

17.1 Indien de opdrachtgever aan CDDN persoonsgegevens in bewerking geeft, zal CDDN slechts die werkzaamheden met betrekking tot de persoonsgegevens uitvoeren, welke haar uitdrukkelijk zijn opgedragen. CDDN is niet gerechtigd andere werkzaamheden of handelingen met betrekking tot de persoonsgegevens te verrichten.

17.2 CDDN zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen.

17.3 CDDN zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zii kennisneemt in het kader van de opgedragen bewerker activiteiten. Zij zal er zorg voor dragen dat haar personeel en derden die voor haar werkzaam zijn dezelfde geheimhouding betrachten.

17.4 De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de vestiging waar de werkzaamheden worden verricht te inspecteren, mede in het kader van het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 16 lid 2, op voorwaarde dat de opdrachtgever CDDN daarvan tijdig schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en op voorwaarde dat de opdrachtgever bij de inspectie de redelijke aanwijzingen van CDDN opvolgt

 

18. Exploitatie

18.1 Het staat CDDN vrij de onder de overeenkomst vallende uitvoering van diensten dan wel exploitatie, indien gewenst, op eigen naam dan wel onder gebruikmaking van de eigen handelsnaam uit te voeren.

 

19. Contractduur en opzegging

19.1 De Overeenkomst zal van kracht worden op de ingangsdatum zoals die tussen partijen is overeengekomen en vastgelegd in de overeenkomst of - indien bedoelde datum niet expliciet is vastgelegd - op het moment dat CDDN de opdrachtgever voor het eerst toegang geeft tot de diensten, dan wel op het moment dat CDDN een aanvang neemt met de uitvoering van de opdracht.

19.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van één (1) jaar. De duur van de overeenkomst wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd met
een periode van één (1) jaar, tenzij opdrachtgever of CDDN de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

19.3 CDDN heeft steeds het recht de overeenkomst onmiddellijk per aangetekend schrijven te beëindigen, eenzijdig en zonder vermelding van redenen, in welk geval CDDN de door de opdrachtgever betaalde vergoeding(en) voor de nog niet geleverde diensten op pro rata basis zal restitueren.

19.4 Ieder der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst toe, indien de andere partij, na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

19.5 Indien opdrachtgever op het moment van ontbinding, als bedoeld in het vorige lid, reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die CDDN vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

19.6 CDDN komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke opzegging toe, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien opdrachtgever - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, ingeval van faillissement van opdrachtgever, beslag op goederen van opdrachtgever, surseance van betaling van opdrachtgever, de aanstelling van een stille bewindvoerder, beoogd curator en/of beoogd bewindvoerder, dan wel de opening van een insolventieprocedure ten aanzien van opdrachtgever, indien de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever wijzigt.

19.7 CDDN zal wegens opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de overeenkomst nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding. Het recht van opdrachtgever tot gebruik van de diensten vervalt in geval van opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de overeenkomst, van rechtswege.

19.8 Indien opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen onder de overeenkomst, dan is CDDN gerechtigd om, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de uitvoering van de overeenkomst en/of het verlenen van de diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten. CDDN behoudt tevens haar recht voor om resultaten onder haar te houden, ondanks een eventueel bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat opdrachtgever aan haar verplichtingen voldoet. Deze bepaling laat onverminderd het recht van CDDN tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

19.9 De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de overeenkomst van toepassing te blijven, zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de overeenkomst overleven.

19.10 Indien de overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd zal CDDN de dienst gedurende dertig (30) kalenderdagen na einde van de overeenkomst beschikbaar houden, louter zodat opdrachtgever, op verzoek, haar informatie kan opvragen, raadplegen en/of er een reservekopie van maken. Bewerken van informatie zal in genoemde periode niet meer mogelijk zijn. CDDN zal in genoemde periode geen enkele andere verplichting meer hebben dan voornoemd beschikbaar houden, indien daarom tijdig wordt verzocht. Indien gewenst kan CDDN tegen vergoeding en op verzoek de content aan opdrachtgever binnen genoemde periode aanbieden in gecomprimeerde staat.

19.11 Na ommekomst van de in lid 10 van dit artikel genoemde periode zal CDDN, ingeval de door CDDN verleende diensten (mede) bestaan hebben uit het verzorgen, ontwerpen, bewerken en/of onderhouden van een website, de website terugzetten naar de standaard (CMS) instellingen. CDDN is tevens gerechtigd om de door CDDN ingerichte plug-in en optimalisatie intelligentie (waaronder tevens doch niet uitsluitend Yoast plug-in, Analytics Dashboards) te verwijderen dan wel anderszins buiten werking te stellen.

 

20. Toepasselijk recht

20.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

21. Geschillen

21.1 Alle geschillen die in verband met de onderhavige overeenkomst, of nadere afspraken daaruit voortvloeiende ontstaan, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederland Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter. Het scheidsgerecht wordt benoemd volgens de lijst procedure. De plaats van arbitrage is Amsterdam. De procedure zal worden gevoerd in het Nederlands.

21.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer 27303508.